Aydınlatma Metni

 

NEWSPDR  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.​

 

KVKK uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, NEWSPDR , veliyi, çalışanları, satıcıları, alıcıları ve adayları aşağıdaki şekilde bilgilendirmekte ve KVKK’nun 10uncu maddesinde belirtilen kapsamda aydınlatmaktadır.

NEWSPDR olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında sizlerin kişisel verilerini özenle işleyerek muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. Bu bilinçle veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan çerçevede işlemekteyiz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Toplama Yöntemi Ve Hukuki Sebepleri​
Kişisel veri, kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu tip bilgiler, örneğin, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, iban numaranız veya web sitemize ulaşırken kullandığınız bilgisayarın ip adresi gibi veriler olabilir. Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesidir.​

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi Yöntemi ve Hukuki Nedeni

Sizlere yüksek kalitede hizmet sunabilmek amacı ile kişisel verileriniz, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak Kayıt Merkezi, internet, mobil uygulamalar, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde edilmekte, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtildiği üzere işlenebilmektedir.

İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

·        5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,

·        Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği,

·        Millî Eğitim Bakanlığı Özel Dershaneler Yönetmeliği,

·        Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Yönetmeliği,

·        Millî Eğitim Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Bu kapsamda uzaktan eğitim ve ürün satış hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;

·        Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileriniz ve ibraz ettiğiniz TC Kimlik Kartı ya da Ehliyet fotokopiniz,

·        Adresiniz, Telefon numaranız, Elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz,

·        Banka hesap numaranız, IBAN numaranız gibi finansal verileriniz,

·        Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız,

·        Novarge’yi ziyaretiniz sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü ve ses kaydınız,

·        Kayıt Merkezimiz ile iletişime geçtiğiniz takdirde tutulan sesli görüşme kayıtlarınız,

·        Web sitemiz ve mobil uygulamamızın kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileriniz ve konum

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki yöntem ve amaçlar ile işlenebilecektir:

a)Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,​
b)Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,​
c)Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,​
ç)İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,​
d)İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere​ otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenecektir.​

 

·        İnsan kaynakları planlaması yapmak ve planlama süreçlerini yürütmek,

·        Uzaktan öğretim  kursu  veya  ürün  satış  faaliyetleri  geliştirecek  planlama  ve  programlama çalışmaları yapmak ve bu doğrultuda iş süreçlerini yürütmek,

·        Uzaktan eğitim  hizmetlerinden  faydalanan  ve  ürün  satın  alan  kişilerin  memnuniyetini arttırmak için planlama yapmak ve yürütmek,

·        Eğitim ve ürün ticari ilişkileri ve iş stratejilerini planlamak ve yönetmek,

·        Uzaktan eğitim ve ürün satış hizmetlerinde, katılımcıların ihtiyaçları-beğeni- alışkanlıkları unsurları göz önünde bulundurarak özelleştirmek, bu yeni ürünleri tanıtmak,

·        İş ilişkisinde bulunulanlarla yaşanan uyuşmazlıklara çözüm bulmak, teknik ve ticari ilişkileri geliştirmek,

Kişisel ve özel nitelikli verileriniz NEWSPDR  ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde özenle ve mevzuat hükümlerine uygun korunmaktadır

Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan yasal düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yine yukarıda açıklanan amaçlarla;

·        İş Ortağı

·        Satıcılarla

·        Alıcılar

·        Kanunen Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

·        Kanunen Yetkili Özel Hukuk Kişileri

·        NEWSPDR  Yönetim Kurulu Üyeleri ve ilgili birimleriyle , paylaşılacaktır.

.

Kişisel veri sahibine ait haklar:

·        Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·        Kişisel verileriniz işlenmişse veya yanlış işlenmişse  buna ilişkin bilgi talep etme ve düzeltme talep etme

·        Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·        Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan haller:

  • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
  • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 

·       Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

 

·       Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 

·       Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması. 

 

·       Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması,


·       Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması,


·       Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

.

Veri Sahiplerinin Haklarını Kullanması:

Veri sahipleri,          yukarıda          belirtilen          hakları          kullanmak         için  Kişisel Veri Sahibi Tarafından : iletisim@ newspdr.com mail adresine veya 0551 173 72 85 numaralı watsapp numarası üzerinden  Yapılacak Başvurulara ilişkin Form”u kullanır.

·        Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilir;

o   Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin

·        Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

·        NEWSPDR , başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Talepler niteliğine göre, en kısa sürede ücretsiz sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ilgili taraftan ücret talep edilebilir.

 

 

 

KVK Saklama ve İmha Politikası

 

GİRİŞ VE POLİTİKANIN HAZIRLANMA AMACI

 

Bu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca veri sorumlusu olan NEWSPDR tarafından hazırlanmıştır. Politika’nın uygulanması, KVKK ve Yönetmelik başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması kurallarına ve ilkelerine uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

 

Kavram Açıklama

 

KİŞİSEL VERİLER

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

VERİ SORUMLUSU

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi İlgili Kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

KAYIT ORTAMI

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam

ELEKTRONİK ORTAM

Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği,değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar

ELEKRONİK OLMAYAN ORTAM

Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar

İMHA

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi

PERİYODİK İMHA

Kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi

 

 KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANDIĞI KAYIT ORTAMLARI

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, NEWSPDR tarafından aşağıdaki listelenen ortamlarda başta Kanun hükümleri olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde saklanmaktadır:

Elektronik ortamlar:

        E-Posta Kutusu

        Microsoft Office Programları

        Görüntü veya Ses  Kayıt Cihazları

        Şirkete ait veri tabanları

        Yazılımlar

        Kişisel Bilgisayarlar

        USB Bellekler

 

Fiziksel ortamlar:

        Birim Dolapları

        Klasörler

        Arşiv

        Yazılı, basılı ve görsel ortamlar

 

TEKNİK ÖNLEMLER

 Kişisel verilerin belirtilen ortamlarda güvenli biçimde saklanmasını NEWSPDR olarak önemsiyoruz. NEWSPDR  tarafından alınan teknik tedbirler;

• kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemeye yönelik incelemeler ,

•Kullanılan  cihazların şifrelenmesi,

• Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda parolalar kullanılması,

• Siber güvenlik ve anti-virüs yazılımlarının ve güvenlik duvarlarının kullanılması,

, • Bilişim sistemlerine erişim ve görüntüleme yetkilerinde, erişim ve yetki sınırlamasına gidilmesi .

Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler Kurumda, faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kişisel veriler; 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

,·  6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,

·  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

·  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

,·  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

·  5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar

· Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu,

·  6361 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

,·  4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu,

·  3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

·  4857 sayılı İş Kanunu

,·  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,

·  5434 sayılı Emekli Sağlığı Kanunu,

·  2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu

·  İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin

· Yönetmelik,  Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

·  Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler

· çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır

NEWSPDR bünyesindeki kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin sonunda uygun tekniklerle imha edilir.

 SAKLAMA VE İMHAYI GEREKTİREN SEBEPLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, NEWSPDR  tarafından özellikle:

1. Eğitim ve ticari faaliyetlerin sürdürülebilmesi,
2. Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
3. Alıcı ve satıcılar arasında ki  ilişkilerinin yönetilebilmesi amacıyla

4.Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak. 

5.Kurum ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak.

6. Yasal raporlamalar yapmak.

7. Çağrı merkezi süreçlerini yönetmek.

8. İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü.

 Yukarıda sayılan fiziki veyahut elektronik ortamlarda güvenli bir biçimde Kanun ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen sınırlar çerçevesinde saklanmaktadır.

 

SAKLAMAYI GEREKTİREN SEBEPLER :

a)     Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması,

b)     Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması,

c)     Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, NEWSPDR ’nin meşru menfaatinin olması,

d)     Kişisel verilerin  hukuki bir yükümlülüğünü yerine getirmesi,

e)     Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi,

f)      Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması.

Yönetmelik uyarınca, aşağıda sayılan hallerde veri sahiplerine ait kişisel veriler, NEWSPDR tarafından re’sen yahut talep üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir:

a.      Kişisel verilerin işlenmesine veya saklanmasına esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,

b.      Kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,

c.       Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması.

d.      Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri alması,

e.       İlgili kişinin, Kanun’un 11. Maddesinin 2 (e) ve (f) bentlerindeki hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabul edilmesi,

f.       Veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanun’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurul’a şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,

g.      Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması.

 

İMHAYI GEREKTİREN HALLER

 

İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,

·  İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,

·  Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması, 

Kanunun 11 inci maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Kurum tarafından kabul edilmesi, 

Kurumun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurula şikâyette bulunması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması, 

Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması, durumlarında,

 Kurum tarafından ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ

 

Veri Kayıt Ortamı

Açıklama

Sunucularda Yer Alan Kişisel Veriler

Sunucularda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların erişim yetkisi kaldırılarak silme işlemi yapılır.

Elektronik Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler

Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, veritabanı yöneticisi hariç diğer çalışanlar (ilgili kullanıcılar) için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.

Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler

Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için evrak arşivinden sorumlu birim yöneticisi hariç diğer çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca, üzeri okunamayacak şekilde çizilerek/boyanarak/silinerek karartma işlemi de uygulanır.

Taşınabilir Medyada Bulunan Kişisel Veriler

Flash tabanlı saklama ortamlarında tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, sistem yöneticisi tarafından şifrelenerek ve erişim yetkisi sadece sistem yöneticisine verilerek şifreleme anahtarlarıyla güvenli ortamlarda saklanır.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN YOK EDİLMESİ

 

Yönetmelik uyarınca, kişisel verilerin yok edilmesi; “ilgili kişisel verinin hiç kimse tarafından ve hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi” olarak tanımlanmaktadır.

Fiziksel (Elektronik Olmayan) Ortam Elektronik olmayan ortamda bulunan kişisel veriler, fiziksel olarak yok edilmelidir. Fiziksel olarak yok etme işleminde, ana ortamın yok edilmesi gerekir. Bu nedenle, ilgili belge, kağıt imha ve kırpma makineleri ile tekrar bir araya getirilemeyecek şekilde küçük parçalar haline getirilerek yok edilir.

 Elektronik Ortam Elektronik ortamda bulunan kişisel verilerden bazıları (CD gibi) eritilme, yakılma veya toz haline getirilme gibi yollarla fiziksel olarak yok edilir. Elektronik ortamda yer alan ancak fiziksel olarak yok edilmesi mümkün olmayan kişisel veriler ise; de-manyetize etme, üzerine yazma ve yazılımdan güvenli olarak silme şeklinde yok edilir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN ANONİM HALE GETİRİLMESİ

 

 Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu veya üçüncü kişiler tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.

 

KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

NEWSPDR, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca saklar.

Politika’nın değiştirilen veya yürürlükten kaldırılması halinde Politika’nın değiştirilmiş hali veya yeni politika örneği NEWSPDR internet sitesinden ilan edilecektir.

 

 

KVKK - Açık Onay

 

- NEWSPDR KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİ VE TİCARİ İLETİŞİM KURMA AÇIK ONAY/MUVAFAKAT FORMU –

İZİN KONUSU:

Bu izin formu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması (6698 Sayılı Kanun) ile düzenlenen gerçek kişilerin “Kişisel Verilerinin” işlenmesi, depolanması ve paylaşımı kapsamında tarafınız ile mevcut iş sözleşmenizin eki ve ayrılmaz bir parçası olarak hazırlanmıştır.

Bu İzin Formu ve 6698 Sayılı Kanun Kapsamında “Kişisel Veri”; satın alma sözleşmesi dâhilinde bir hizmeti satın almanızdan veya üyelik kaydınızdan itibaren  itibaren her türlü güncel bilgi anlamına gelecektir. Bu bilgiler, yazılı, sözlü, sesli, görüntülü veya elektronik ortamda elde edilebilecektir.

Şirketimiz, 6698 Sayılı Kanun’da tanımlandığı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatına haizdir. Veri sorumlusu olarak, Kişisel Veri’nin işleneceğini, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, gerektiğinde güncelleneceğini ve aktarabileceğini belirtir, bu kapsamda şirketimiz ve Grup Şirketleri, bağlı şirketleri, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları ile sair ilgili kişiler tarafından Kişisel Veri üzerinde yapılacak her türlü işlemin kişisel veri işlenmesi olarak kabul edileceğini bildiririz.

Şirketimiz kişisel verilerinizi, yukarıda tanımlanan yasal yükümlülükler haricinde özel günlerde, yapılan iç iletişim etkinliklerinde kullanılmak üzere saklayabilir ve işleyebilir.

Biyometrik verileriniz, hizmetin  devamlılığı ve takibi konusunda kullanılmakta olan sistemler tarafından kaydedilmekte ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuat kapsamında NEWSPDR  olarak; bağlı şirketlere, ortak firmalarımıza,şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da iş birliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara aktarılabilecektir.

 

ONAY:

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde; işbu bilgilendirme ve izin formunu, okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın olduğunu kabul ediyorum.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde şirketinizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, şirketinizin ve/veya şirketinizin ortakları, Tekno Şirketler Grubu çatısı altındaki firmalar ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması da dâhil olmak üzere yukarıda belirtilen açıklamalar kapsamında işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi ve aydınlatılmış olarak açık rızam ile onay veriyorum.

 

İndirimler, kampanyalar, ürün/hizmet ve aktiviteler ile ilgili pazarlama/ Ticari faaliyetler ve yasal zorunlulukların yerine getirilmesi kapsamında, incelenen AYDINLATMA FORMU’ na istinaden izin verilen iletişim kanalları ve Onaylar aşağıda işaretlendiği şekildedir.

·       NEWSPDR ’nin, TARAFIMA SMS(Kısa Mesaj) göndermesine onay veriyorum/muvafakat ediyorum.

·       NEWSPDR ’nin TARAFIMA e-mail göndermesine onay veriyorum/muvafakat ediyorum.

·       NEWSPDR ’nin TARAFIMA Telefon ve Sesli Mesaj yolu ile ulaşılmasına onay veriyorum/muvafakat ediyorum.

 

KİŞİSEL VERİMİN İŞLENMESİNE AÇIK ONAY verilmesi kapsamında; NEWSPDR  tarafından sunulan faaliyetler kapsamında toplanan, herhangi bir şekilde tarafımdan paylaşılan, internet sitesine yerleştirilen çerezler(cookies) vasıtası ile elde edilen, iş bu izin onay formu ile tarafımdan verilmiş, satın aldığım ürünler, ürün sınıfları, alışveriş tercihlerim dahil, beyan etmiş olduğum kişisel bilgilerimin ve Kişisel verilerimin NEWSPDR ’nin tarafından; kampanya bildirimleri, yeni ürün duyuruları ve çapraz alışveriş fırsatlarının paylaşılması, ürün ve/veya hizmetlerin tanıtımı, promosyonu, kişiye özel kampanya, reklam, hedefleme, analiz, web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında ticari ilişki ve akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal hakların kullanılması, 

NEWSPDR ’nin tarafından yürütülen Ticari faaliyetlerin, eğitim ve diğer hizmetlerin hizmetlerin  ve Ticari amaçların yasal mevzuat dairesinde ifası, bu bilgilerin depolanması amacı ile yurtiçinde ve yurt dışında kendi yada hizmet aldığı ifa yardımcılarına transfer edilmesine ve mevzuata uygun şekilde korunan sunucularda saklanmasına, AYDINLATMA FORMUNDA belirtildiği/tanımlandığı şekilde, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri kapsamında Kişisel Verilerimin İŞLENMESİNE, açık onay veriyorum/muvafakat ediyorum. Aydınlatma metnini okudum ve bir nüshasını aldım, dilediğim zamanda bu veriler ile ilgili Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi kapsamında(Aydınlatma formunda da belirtilen) talepte bulunabileceğimi,  haklarımı biliyorum.

Alıcı, Satıcı veya üye; İş bu izin/muvafakatname kapsamında NEWSPDR ’ye verdiği izin/onay/muvafakatleri, kısmen yada tamamı ile iptal etmek yada Kişisel verileri hususunda bilgi almak istemesi halinde; 0551 173 72 85 numaralı WhatsApp hattına yazabilir veya iletisim@newspdr.com  e-mail adresine e-posta gönderebilir veya newspdr.com  adresinde mevcut Kişisel Verilerin Korunması başlıklı kullanabilir veya Veri sorumlusu temsilcisi ile iletişime geçebilir veya doğrudan merkezimize talebini yazılı şekilde iletebilir yada Yazılı Başvuru internet sitesinde mevcut iletişim adresine gönderilebilir veya KVK Kurulu tarafından belirtilecek sair iletişim/talep yöntemleri kullanabilir.                                                                        

İş bu formun bir Nüshası ve AYDINLATMA Formu Tarafıma Verilmiştir.

 

 

 

 

KVKK Politikası

 

NEWSPDR  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

Belge İsmi: NEWSPDR  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Hedef Kitle: NEWSPDR  tarafından kişisel verileri işlenen üyeler, satıcılar , alıcılar  ve tüm gerçek kişiler

Hazırlayan: NEWSPDR  Kişisel Verilerin Korunması Birimi

Onaylayan: NEWSPDR  tarafından onaylanmıştır

 

*NEWSPDR. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nın Türkçe dilindeki hazırlanmış hali ile herhangi bir yabancı dildeki çeviri hali arasında bir uyuşmazlık çıkması halinde, Türkçe metni dikkate alınır.

 *NEWSPDR’nin yazılı izni olmaksızın bu belge çoğaltılıp dağıtılamaz.


NEWSPDR  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

1. GİRİŞ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.​

 

KVKK uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, NEWSPDR , veliyi, çalışanları, satıcıları, alıcıları ve adayları aşağıdaki şekilde bilgilendirmekte ve KVKK’nun 10uncu maddesinde belirtilen kapsamda aşağıdaki şekilde aydınlatmaktadır. Veri Sorumlusu NEWSPDR tarafından atanacak temsilci/leri, yasal altyapısı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilerek mevzuata uygun şekilde resmi web sayfasında duyurulacaktır.​

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Toplama Yöntemi Ve Hukuki Sebepleri​
Kişisel veri, kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu tip bilgiler, örneğin, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, iban numaranız veya web sitemize ulaşırken kullandığınız bilgisayarın ip adresi gibi veriler olabilir. Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesidir.​

 

Kişisel verileriniz;​

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,​
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,​
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,​
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,​
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere​ otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenecektir.​

 

Veri sorumlusu olarak kurumumuz tarafından kişisel verileriniz eğitim öğretim hizmetlerinin yürütülmesi amacına uygun olarak aşağıda belirtilecek amaçlarla tutulmaktadır.;

·       Veri tabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz

·       değerlendirmeler yapmak, istatistiki bilgiler üretmek ve gerektiğinde bunları işin uzmanları ile paylaşmak,​

·       Kurumumuz ve öğrenci hakkında bilgilendirme amacıyla doğrudan bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak,​

·       Kurumumuza personel alımı için gerekli olan süreçlerde kullanmak,​
İletişim alanında okullarımız ve vakfımızla ilgili haber, gelişme ve bilgilendirme amaçlı dijital ve basılı ortamlarda kullanmak.​

Yukarıda ifade edilen amaçlar dışında kanun ve mevzuatlar tarafından öngörülen yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar dahilinde işlenebilecektir.​

1.1.          POLİTİKANIN AMACI

Bu Politika’ nın temel amacı, NEWSPDR tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda kişisel verileri NEWSPDR  tarafından işlenen kişileri bilgilendirilerek şeffaflığı sağlamaktır.

1.2.          POLİTİKANIN KAPSAMI

Bu Politika; NEWSPDR  tarafından işlenen kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

 

1.3.          TANIMLAR

Açık Rıza                            :

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Satıcı                                    :

 NEWSPDR’ ye  herhangi bir yolla üyelik veya  profil açma talebinde  bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişiler İşbirliği İçerisinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları

 Kişisel Verilerin İşlenmesi :

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Veri Sahibi                :

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; Satıcılar veya alıcılar

 Kişisel Veri                            :

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası vb.

Satın Alan                                :

 NEWSPDR ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın satıcıların  sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişiler.

Üçüncü Kişi                             :

NEWSPDR’ nin yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan üçüncü taraf gerçek kişiler (Örn. Kefil, Refakatçi, Aile Bireyleri ve yakınlar)

Veri İşleyen                              :

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir. Örneğin, NEWSPDR ‘nin  verilerini tutan bulut bilişim firması, müşterilere formları imzalattığı anketörleri, scriptler çerçevesinde arama yapan call-center firması vb.

Veri Sorumlusu                        :

 Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi veri sorumlusudur.

 Ziyaretçi                                   :

NEWSPDR ‘  nin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler

Özel Nitelikli Kişisel Veri        :

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.

 

 

 

Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

NEWSPDR, kişisel verilerin hukuka aykırı açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde oluşabilecek güvenlik sorunlarını önlemek için, verinin niteliğine göre,  öngörülen gerekli önlemleri almaktadır. NEWSPDR, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli kişisel veri güvenlik seviyesini sağlamak için tedbirler almakta, denetimler gerçekleştirmektedir.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

Özel nitelikte olan, kişilere ait ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti, güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerin korunmasına yönelik alınan önlemler özenle uygulanmakta ve gerekli denetimler yapılmaktadır.

Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik Tedbirler

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır: 

·       Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir. 

·       İş birim bazlı belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır. 

·       Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.

·       Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.

·       Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.

 

 

 

Kişisel Verilerin Mevzuata Uygun İşlenmesi

Kişisel veriler aşağıda sayılan ilkeler doğrultusunda mevzuata uygun işlenir.

i.                 Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme:
NEWSPDR, kişisel verileri iş faaliyet alanlarının gerektirdiği ölçüde, bunlarla sınırlı, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeyecek şekilde, genel güven ve dürüstlük kuralına uygun olarak işler.

ii.                Kişisel Verilerin Güncel ve Doğru ve Olmasını Sağlama:
NEWSPDR işlediği kişisel verileri güncel ve doğru şekilde tutmak için gerekli tedbirleri almakta ve sistemleri çalıştırmaktadır.

iii.              Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme:

NEWSPDR yürütülen iş faaliyetlerinde, belirlenen ve açıklanan meşru amaçlara bağlı kişisel verileri işlemektedir .

iv.              İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma:
NEWSPDR kişisel verileri, iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelik ve ölçüde toplamakta, belirlenen amaçlara bağlı, sınırlı işlemektedir.

v.                Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme:
NEWSPDR , ilgili mevzuatta öngörülen ve kişisel verileri işleme amacı için gerekli olan en az süre kadar muhafaza etmektedir. Öncelikle NEWSPDR, ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülmüş ise bu süreye ;. öngörülmemiş ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Kişisel veriler saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak, uygun yöntemlerle (silme, yok etme veya anonimleştirme) imha edilmektedir.

 

 Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi dışında kişisel veri işleme faaliyeti aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri ya da birden fazla şarta dayanarak işlenebilir. i.

Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması. Kişisel veri sahibinin açık rızası: belirli bir konuda bilgilendirilerek ve özgür iradesi alınarak gerçekleşir.

Aşağıda sıralanan şartlarından herhangi birinin bulunması durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilir.

a. Kanunlarda Açıkça Düzenlenmesi:Kanunlarda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açık bir düzenleme bulunması halinde kişisel veriler, very sahibinin rızası alınmadan işlenebilir.

b. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması:Fiili imkânsızlık nedeniyle, rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin, kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için, kişisel verisinin işlenmesi zorunlu olması durumunda veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

c. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması:Kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgiliyse,şartıyla veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

d. NEWSPDR’ ’in Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi: hukuki yükümlülükleri yerine getirirken, kişisel veri işleme zorunlu olması durumunda veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

e. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi:Kişisel verisini alenileştiren veri sahiplerine ait kişisel veriler, alenileştirme amacıyla sınırlı olarak, kişisel verileri işlenebilir.

f. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Zorunlu Veri İşleme:Veri işleme bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

g. NEWSPDR’in Meşru Menfaati için Zorunlu Veri İşleme:Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla NEWSPDR’in meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

 Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

NEWSPDR, kişisel veri sahiplerini, hangi amaçlarla kişisel verilerinin işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı , hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesinde sahip olduğu hakları konularında, ilgili mevzuata uygun şekilde bilgilendirir.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması​

NEWSPDR  meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılankişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir:

 Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise;

 Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,

 Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri

sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik

tanınmıyorsa;

 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait

kişisel verinin aktarılması gerekli ise,

 Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,

 Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,

 Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,

 Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için

kişisel veri aktarımı zorunlu ise. Kişisel verileriniz, Kurumumuzun kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla Mili Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi otoriteler, Bakanlıklar, yargı mercileri, kurumun hizmet aldığı Bankalar gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları, Özel Sağlık Sigorta şirketleri ile paylaşılacaktır.​

 

Kurumumuz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, kurumlara, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Kurumumuz bu doğrultuda KVKK’nun 8inci ve 9uncu maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bilgiler gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için yurt içinde tutulabileceği gibi yurtdışına da aktarılabilecektir.​

 

Türk Ceza Kanunu’nun 138inci maddesinde ve KVKK’nun 7nci maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kurumumuzun kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.​

 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız​

 

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler: 

 

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

,·  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 

Anayasa’nın 20’nci maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVKK’nun 11inci maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Kurumumuz bu kapsamda, Anayasa’nın 20nci ve KVKK’nun 11inci maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.​

 

KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi NewsPDR ’ye şahsen veya mevzuata uygun olarak (örneğin noter varsıtasıyla) posta adresimize iletebilirsiniz.

 

Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

 

Kişisel veri sahipleri, KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda 10.1.1.’de sayılan haklarını ileri süremezler: 

 

·       Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi. 

 

·       Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi. 

 

·       Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

 

·       Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 

·       Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması. 

 

·       Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 

·       Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması,

 

·        Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması,

 

·        Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.


Diğer İnternet Sitelerine Bağlantı​

NEWSPDR  internet sitesi diğer internet sitelerine bağlantılar içermektedir. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. NEWSPDR  link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.​

 

 

 

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme Metninde Değişiklikler​

İşbu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme Metni” veri korumayla bağlantılı hizmetlerimizdeki değişiklikleri duyurmak amacıyla, örneğin yeni hizmetlerin sunulmasında ve yürürlükteki yasal gereklilikleri yerine getirmek amacıyla, gerektiğinde değiştirilecektir.​

 

Binlerce Mutlu Öğrenciye Katılın!

Bültenimize abone olun ve en son haberleri ve güncellemeleri alın!